เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404314Applied Classical Chinese
ภาษาจีนโบราณประยุกต์
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404212

Course Description
คำศัพท์ สำนวนและไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาจีนโบราณ ลักษณะทางภาษาที่ยังคงมีอิทธิพลต่อภาษาจีนปัจจุบัน


Vocabulary, idiomatic expressions and basic grammar of classical Chinese; influences of classical Chinese on modern Chinese.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH