เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404313Chinese Writing
การเขียนภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404212

Course Description
การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา การเขียนเชิงเปรียบเทียบ การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนเอกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Narrative, descriptive, comparative and argumentative writing; writing of different daily-life document.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH