เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
2404312Chinese Public Speaking
การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404213

Course Description
ทักษะการพูดในที่ชุมชน ลีลาการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนเนื่องในโอกาสต่างๆ


Speaking skills in public places; gestures in delivering speeches using Chinese language in different occasions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH