เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404311Advanced Chinese
ภาษาจีนขั้นสูง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404212

Course Description
คำศัพท์ด้านศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ทักษะระดับสูงทั้ง 4 ด้าน และความรู้อักษรจีน 2,500 ตัว


Vocabulary in arts, culture and philosophy; more advanced sentence structures and grammar; advanced four skills of Chinese; a knowledge of 2,500 Chinese characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH