เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404217Introduction to China
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2403222 หรือ
2404211

Course Description
ภูมิประเทศ ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจีนโดยสังเขป


Overview of China’s geography, demography, governmental system, economy, society, science and technology, education, religions and culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH