เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404214Chinese Reading 1
การอ่านภาษาจีน 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404112

Course Description
การอ่านจับประเด็น การสรุปความเรียงที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน


Reading and finding main ideas of short essays with uncomplicated contents on basic knowledge of China and Chinese culture; summarizing of short essays.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH