เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404213Chinese Listening and Speaking 2
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404114

Course Description
การฟังและพูดแสดงความคิดเห็นจากสื่อโสตทัศน์ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมจีน


Listening and voicing opinions verbally after watching audio-visual materials concerning Chinese society.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH