เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
2404212Intermediate Chinese 2
ภาษาจีนระดับกลาง 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404211

Course Description
คำศัพท์ วลี สำนวน โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ของภาษาจีนระดับกลางที่ซับซ้อน ทักษะระดับกลางทั้ง 4 ด้าน การแปลข้อความระดับอนุเฉท และความรู้อักษรจีน 2,000 ตัว


Vocabulary, phrases, idioms, sentence structures and more complicated Chinese grammar; intermediate four skills of Chinese; translation of Chinese paragraphs; a knowledge of 2,000 Chinese characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH