เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2404212Intermediate Chinese 2
ภาษาจีนระดับกลาง 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404211 หรือ
2404201
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คำศัพท์ วลี สำนวน โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ของภาษาจีนระดับกลางที่ซับซ้อน ทักษะระดับกลางทั้ง 4 ด้าน การแปลข้อความระดับอนุเฉท และความรู้อักษรจีน 2,000 ตัว


Vocabulary, phrases, idioms, sentence structures and more complicated Chinese grammar; intermediate four skills of Chinese; translation of Chinese paragraphs; a knowledge of 2,000 Chinese characters.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH