เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404114Chinese Listening and Speaking 1
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404111 และ 2404113 หรือ
2404111

Course Description
การฟังและพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การสรุปใจความสำคัญ การพูดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


Listening and speaking on everyday life topics; listening for main ideas; speaking to exchange ideas.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH