เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404112Fundamental Chinese 2
ภาษาจีนพื้นฐาน 2
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404111

Course Description
คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน การแปลประโยคไม่ซับซ้อน และความรู้อักษรจีน 1,000 ตัวอักษร


Chinese vocabulary in daily communication; more complex sentences and grammatical structures; four basic skills of Chinese; translation of incomplex sentences; a knowledge of 1,000 Chinese characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH