เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404111Fundamental Chinese 1
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัทอักษรพินอิน คำศัพท์ วลี โครงสร้างประโยคความเดียวและประโยคความรวมที่ใช้บ่อย โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน ทักษะพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน การแปลประโยคไม่ซับซ้อน และความรู้อักษรจีน 500 ตัวอักษร


Chinese Pinyin, vocabulary, phrases, frequently used simple and compound sentences; fundamental grammar; four basic skills of Chinese; translation of incomplex sentences; a knowledge of 500 Chinese characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH