เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301499Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต9 (0-40-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกงานประสบการณ์การทำงานในสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน การส่งรายงานการทำงานและการนำเสนอประสบการณ์การทำงาน


Work experience internship in the workplace relevant to disciplines or go for exchange program; submission of work report and presentation of work experience.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH