เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301418Identity of Top Digital Marketer
อัตลักษณ์ของนักการตลาดดิจิทัลแนวหน้า
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การตลาดและนักการตลาดดิจิทัลเบื้องต้น กรณีศึกษาของการตลาดดิจิทัลโดยมุ่งเน้นมวลชนและอัตลักษณ์เป็นศูนย์กลาง การเข้าถึงความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเฉพาะบุคคล


Introduction to digital marketing and marketer; case studies of people-based and identity-based digital marketing; identity resolution and solutions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH