เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301417Advanced Branding for Digital Business
การสร้างแบรนด์ขั้นสูงเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเปลี่ยนไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เชื่อมถึงกัน ปริทรรศน์ของการตลาดต่อลูกค้าที่เชื่อมถึงกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมดิจิทัล การตลาด 4.0 ในเศรษฐกิจดิจิทัล เส้นทางการหาลูกค้าใหม่ มาตรวัดผลิตผลของการตลาด องค์กรต้นแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การตลาดโดยให้คนเป็นศูนย์กลางเพื่อเพิ่มความดึงดูดของแบรนด์ การสร้างเนื้อหาเพื่อทำการตลาดให้เกิดความอยากรู้ในแบรนด์ การตลาดในหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างความมั่นคงในแบรนด์ การตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อความแนบแน่นในแบรนด์


Power shifts to connected customers; The paradoxes of marketing to connected customers; The influential digital subcultures; Marketing 4.0 in the digital economy; The new customer path; Marketing productivity metrics; Industry archetypes and best practices; Human-centric marketing for brand attraction; Content marketing for brand curiosity; Omni-channel marketing for brand commitment; Engagement marketing for brand affinity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH