เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301408Online Fundraising
การระดมทุนออนไลน์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานการระดมทุนออนไลน์ เทคนิคการหาแหล่งทุนออนไลน์ การริเริ่มโครงการเพื่อระดมทุนออนไลน์ กลยุทธ์การระดมทุนออนไลน์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การระดมทุนออนไลน์ในภาคปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการระดมทุนออนไลน์


Fundamentals of online fundraising; online fundraising techniques; establishing online fundraising campaigns; strategies of domestic and international online fundraising; online fundraising in practice; monitoring and evaluation of online fundraising.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH