เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1301407Negotiation and Pitching
การเจรจาต่อรองและการพิทชิง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รู้และประเมินผู้ฟัง; การใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการเจรจาต่อรองที่มีผลกระทบ การนำเสนอข้อเสนอทางธุรกิจ แนวคิดและวิธีแก้ปัญหาสำหรับการระดมทุนและสตาร์ทอัพ การพัฒนาทักษะการพิทชิงที่ทรงพลังสำหรับสตาร์ทอัพ


Knowing and evaluating the audience; applying strategies and techniques for negotiation with impact; presenting the business proposal; ideas and solutions for fundraising and startup; developing powerful pitching skills for startup.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH