เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301406Digital Business Solution Ideation
การสร้างแนวคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การเข้าใจปัญหาและความยุ่งยาก ข้อจำกัดของแนวทางการแก้ปัญหาที่มีอยู่ การประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางการแก้ปัญหา สร้างข้อเสนอสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจพร้อมกลยุทธ์และเทคนิค


Brainstorming ideas for business solutions; empathizing pain points; limitations of existing solutions; evaluating the user experience on products, services and solutions; establishing the proposal for business solutions with strategies and techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH