เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301405Value Creation in Digital Business
การสร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายของมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัล; เทคนิคการสร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัล; การเพิ่มมูลค่าเพื่อเพิ่มการขายและการใช้บริการ; การสร้างอิทธิพลและผลกระทบทางธุรกิจดิจิทัล


Definitions of digital business value; techniques to create digital business value; creating value for products and services promotion; influencing and impact of digital business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH