เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301403Social Media Analytics
การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ด้วยเครื่องมือดิจิทัล การทำเหมืองข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์


Social media understanding; types of social media; social media analytics using digital tools; social media data mining.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH