เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301401Business Data Visualization
การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสร้างภาพข้อมูลเบื้องต้น ประเภทการสร้างภาพข้อมูล การออกแบบการสร้างภาพข้อมูลสำหรับธุรกิจ การใช้แผนภูมิ แผนที่ และสี การเลือกองค์ประกอบการแสดงภาพที่เหมาะสม การนำเสนอข้อมูลธุรกิจให้กับลูกค้า ธุรกิจอัจฉริยะ


Introduction to data visualization; common types of data visualizations; design of data visualization for businesses; using charts, maps and colors; selection of proper visual components; presentation of business data to customers; business intelligence.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH