เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301306Business Data Preparation
การเตรียมข้อมูลธุรกิจ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดการเตรียมข้อมูลธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูลธุรกิจ กระบวนการเตรียมข้อมูล การเตรียมข้อมูลการก่อนประมวลผล การแปลงข้อมูล การสกัดข้อมูล กรณีศึกษาการเตรียมข้อมูลธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการเตรียมข้อมูลธุรกิจ


Business data preparation concepts; business data collection; data preparation process; data pre-processing; data transformation; data extraction; business data preparation case study; data preparation in practice.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH