เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301305Digital Technology Senior Project
โครงงานนักศึกษาเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงงานนักศึกษาหัวข้อทางด้านธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจในปัจจุบัน การประยุกต์ความรู้พื้นฐานและทักษะด้านธุรกิจดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน การวางแผนโครงงาน การวิเคราะห์และออกแบบโครงงาน การดำเนินโครงงานและรายงาน การนำเสนอผลงาน


A project on a topic of current interest in digital business; application of fundamental knowledge and skills in digital business to solve real-world problems; selection of project topic; project scheduling; project analysis and design; implementation and documentation; presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH