เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301303Digital Business Data Management
การจัดการข้อมูลธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดการข้อมูล นโยบายและธรรมาภิบาลข้อมูล การเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างแบบจำลองและการสืบค้นข้อมูลธุรกิจดิจิทัล ระบบจัดการฐานข้อมูล


Data management, policy, and governance; digital business data collection, preparation, modeling, and retrieval; database management system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH