เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301302Project Management for Digital Business
การจัดการโครงการสำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวางแผนโครงงาน การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมคุณภาพของโครงงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน รวมถึงการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการองค์ประกอบซอฟต์แวร์ และวิเคราะห์การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์


Project planning, scheduling, resource management, project quality control, project cost analysis; software quality assurance, software quality control, software configuration management and software quality measurement analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH