เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301213Business Information System Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศธุรกิจ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาระบบเบื้องต้น การเป็นนักวิเคราะห์ที่ประสบความสำเร็จ แหล่งกำเนิดของซอฟต์แวร์ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การระบุและเลือกโครงการพัฒนาระบบต่างๆ การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการพัฒนาระบบ การกำหนดความต้องการของระบบ การกำหนดโครงสร้างกระบวนการ วิธีคิด และความต้องการข้อมูลของระบบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล แบบฟอร์ม รายงาน ส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้งาน บทสรุปของการออกแบบความต้องการของซอฟต์แวร์ แนวคิดในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา


Introduction to systems development environment; succeeding as a systems analyst; the origins of software; system development life cycle; identifying and selecting systems development projects; initiating and planning systems development project; determining system requirements; structuring system process, logic, and data requirements; designing databases, forms and reports, and interfaces; finalizing design specifications; system implementation and maintaining information systems concepts; case study.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH