เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301210Innovation and Creativity Management for Sustainability
นวัตกรรมและการจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเบื้องต้น ปัจจัยเชิงบริบทในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน วิธีการที่สนับสนุนการแก้ปัญหาทางเทคนิคเพื่อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ บทบาทของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและองค์กร การเพิ่มผลกระทบและลดความเสี่ยงในการสร้างเทคโนโลยี สำรวจและออกแบบรูปแบบธุรกิจดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน


Introduction to sustainable development; contextual factor shapes technology development and deployment; innovation for sustainability; methods supporting technical problem solving to generate novel solutions; the role of creativity for innovation; individual and organizational creativity; maximize impact and minimize risk of technology creation; explore and design digital business model concerning sustainable development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH