เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301209Introduction to Business Data Analytics
การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการสร้าง การเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ


Introduction to data analytics; data analytics process; digital techniques and tools for business data created, collected and accessed; business data preparation case study; business data analytic practices.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH