เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301207Digital Business in International Environments
ธุรกิจดิจิทัลในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัลของประเทศต่างๆ กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาทและกฏเกณฑ์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสียระดับนานาชาติ การสร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัลและสภาพแวดล้อมทั่วโลก


Digital business environments of different countries; digital business strategy shaped by environments; digital technology to enable international business; roles and regulation of global institute and stakeholder; value creation by digital business and its global environments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH