เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301206Digital Business Ecosystem and Management
ระบบนิเวศและการจัดการธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คำศัพท์และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางธุรกิจดิจิทัล ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและบทบาทภายในระบบนิเวศ เพื่อกำหนด ออกแบบ สร้างแบบจำลอง และกำหนดขอบเขตระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล


Practical key terms and definitions associated with digital business ecosystems; types of stakeholders involved and their roles within the ecosystem; definition, design, model, and scope for digital business ecosystems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH