เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301116Digital Business Transformation and Development
การปฏิรูปและการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โอกาสในการสร้างธุรกิจดิจิทัลจากธุรกิจดั้งเดิม การระบุความท้าทายและอุปสรรคสำหรับการปฏิรูปธุรกิจดิจิทัล การจัดการความเสี่ยงเพื่อปฏิรูปธุรกิจดิจิทัล การกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิรูป ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล สภาพแวดล้อมดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจในสภาพแวดล้อมดิจิทัล การตลาดดิจิทัล กฏหมายสำหรับธุรกิจดิจิทัล


Digital business creation opportunities from traditional business; identifying challenges and barriers for digital transformation; risk management for business transformation to digital; define measurement indicators and transformation evaluation, theories and practices of digital business development, digital environment, business development in digital environment, digital marketing, laws for digital business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH