เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1301115Social Media, Digital Marketing, and E-Business Applications
สื่อโซเชียล การตลาดดิจิทัล และอีบิซิเนสแอพพลิเคชั่น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดดิจิทัล และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงผลกำไร เครื่องมือและเทคนิคเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น แอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริง การใช้เทคนิคและเครื่องมือการตลาดดิจิทัลในการทำตลาดผลิตภัณฑ์


Social media, digital marketing and e-business; e-Business model for profitability; tools and techniques for applications; real-world applications; implementation of digital marketing techniques and tools.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH