เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301115Social Media, Digital Marketing, and E-Business Applications
สื่อโซเชียล การตลาดดิจิทัล และอีบิซิเนสแอพพลิเคชั่น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:50102C3LECT544311M  
  พุธ15:00-16:50102S1LAB      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6431301001 ถึง 643130105554-41-13
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    02 พฤหัสบดี13:00-14:50107C3LECT54513W  
    พฤหัสบดี15:00-16:50102S1LAB      
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6431301056 ถึง 643130111754-47-7
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  สื่อสังคมออนไลน์ การตลาดดิจิทัล และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แบบจำลองธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงผลกำไร เครื่องมือและเทคนิคเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น แอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริง การใช้เทคนิคและเครื่องมือการตลาดดิจิทัลในการทำตลาดผลิตภัณฑ์


  Social media, digital marketing and e-business; e-Business model for profitability; tools and techniques for applications; real-world applications; implementation of digital marketing techniques and tools.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH