เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301114Mathematics and Statistics for Digital Business
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
จำนวนต่อเนื่องและจำนวนเต็มหน่วย เมตริกส์และเวคเตอร์ เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในเหมืองข้อมูล คณิตศาสตร์เต็มหน่วย ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ใช้ ความน่าจะเป็น สถิติพรรณา การประมาณค่า การฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นที่รู้จัก


Continuous and discrete quantity; matrices and vectors; coordinate geometry and its application in data mining; discrete mathematics; graph theory and its application; Probability; descriptive statistics; estimation; practices with well-known digital technology tools.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH