เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301301Digital Business Security, Law and Taxation
ความปลอดภัย กฎหมาย และภาษีอากร ทางธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล การลงทะเบียนธุรกิจดิจิทัล เทคนิคและความปลอดภัยทางธุรกิจดิจิทัล ภาษีอากร


Law and related regulations in digital business; digital business registration; digital business techniques and security; taxation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH