เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301205Personality and Public Speaking for Digital Business
บุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะเพื่อธุรกิจดิจิทัล
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดระเบียบการพูด น้ำเสียงและคำพูด ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวและการแสดงท่าทาง แบบจำลองการพูดที่หลากหลายสำหรับการพัฒนาสื่อดิจิทัล


Digital business promotion; personality improvement; talk organization, speech, intonation, dynamic movement, gesture, and different speaking models for digital media development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH