เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301204Visual Art and Multimedia Technology
ทัศนศิลป์และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อินโฟกราฟิก การจำแนก การออกแบบทัศน์และการเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว สื่อที่มีปฏิสัมพันธ์และเทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการโฆษณาและการสื่อสารธุรกิจดิจิทัล


Infographic; typology; visual and motion design; animation; interactive media and multimedia technology for digital business advertisement and communication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH