เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301112Customer Behavior Analysis and User Experience Design
การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทำความเข้าใจและการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบเพื่อประสบการณ์ของลูกค้า เทคนิคและเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการสังเกตเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสร้างแบบจำลองบุคคลของผู้ซื้อ แผนที่การเดินทางของลูกค้า


Customer behavior understanding and analysis with digital technology tools; design for customer experience; digital techniques and tools for quantitative and qualitative observations; buyer persona; customer journey map.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH