เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301402Business Data Mining
การทำเหมืองข้อมูลธุรกิจ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น ปัญหาทางธุรกิจและแนวทางแก้ปัญหาด้วยการทำเหมืองข้อมูล การสร้างแบบจำลองการทำนายข้อมูลธุรกิจ แบบจำลองที่เหมาะสมกับข้อมูลธุรกิจ การประเมินประสิทธิภาพการทำนาย กรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูลทางธุรกิจ การเรียนรู้ของเครื่อง


Introduction to data mining; business problems and data mining solutions; business data predictive modeling; fitting model to business data; evaluating predictive performance; business data mining case study; machine learning.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH