เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1301111Innovative and Logical Design for Interactive Programming
การออกแบบเชิงนวัตกรรมและตรรกะสำหรับการโปรแกรมแบบมีปฏิสัมพันธ์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบเชิงตรรกะและขั้นตอนวิธี การเขียนโปรแกรมเชิงโต้ตอบ ตรรกะที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม นวัตกรรมและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์


Logics design and algorithm; interactive programming; programming logic; innovative and creative design.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH