เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1408103Packaging for Life
บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หน้าที่และความสําคัญของการบรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและการขึ้นรูปภาชนะบรรจุ บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับการตลาด นวัตกรรมการบรรจุ ข้อกําหนดและมาตรฐานการบรรจุ


Functions and importance of packaging; types of package; package materials and forming; roles of packaging on shelf life of product; packaging and environment; packaging design; packaging and marketing; packaging innovations; packaging regulations and standards.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH