เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1410201Crop Production
การผลิตพืช
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสังเคราะห์แสง สัญฐานวิทยาและโครงสร้างพืช การพัฒนาและการเจริญเติบโตพืช ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ ระบบน้ำ การขยายพันธุ์พืช ธาตุอาหารและดิน ปุ๋ย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตพืช เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตพืช


Photosynthesis; plant structure and morphology; plant growth and development; water and plant; water system; plant propagation; soil and nutrition; fertilizer; environmental factors on crop production; modern technology in plant production
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH