เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209421Global Logistics Management
การจัดการโลจิสติกส์ภายใต้โลกาภิวัฒน์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของธุรกิจในโลกปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางด้านการขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษาและการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบัน รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มในอนาคตและกรณีศึกษา


Logistics studies under globalization to establish concepts, strategic and tactics processes by considering ways of changes both internal and external; strategic process and planning; decision making on strategic alternatives; effective supply chain management of organization; and case studies
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH