เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209318Legal and Taxes Aspects for Logistics
กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนำมาใช้ในธุรกิจ โลจิติกส์ โดยเน้นที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีกฎหมายและระเบียบวิธีการทางศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายประกันภัยและตัวแทน


Domestic laws and International laws related Thai and international’s logistics business; concepts and conducts apply to the logistics business; emphasis laws and regulations about all modes of transportations, by air, by sea and land transportation; laws related tax; laws and regulations related customs; investment promotion laws; insurance and agent laws.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH