เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209317Purchasing and Supply Management
การจัดซื้อและการจัดการอุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์ในการจัดซื้อในประเทศและการจัดซื้อระหว่างประเทศ การวางแผนและการจัดการขบวนการจัดซื้อ ข้อตกลงของการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และประเมินซัพพลายเออร์ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ การจัดการอุปสงค์และความต้องการซื้อ การจัดการต้นทุนการจัดซื้อ การจัดซื้อกับสินค้าคงคลัง การจัดซื้อกับการขนส่ง เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์จริยธรรมการจัดซื้อ การวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อ แนวโน้มและอนาคตการจัดการการจัดซื้อ กลยุทธ์ของการจัดซื้อ และ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Concepts, principles and strategies of domestic and global purchasing management; purchase planning; incoterm, purchase process management; supplier evaluation; supplier selection; demand management; purchase cost management; supply and inventory management; supply and transportation management; technology and information management for purchasing; suppliers relationship management; ethics in purchasing management; purchasing performance measurement; future trends for global purchasing management; strategy in purchasing and other related issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH