เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1209315Green and Sustainable Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวม ความหมาย และความสำคัญของระบบโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานที่ยั่งยืน รวมไปถึง การนำระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับมาใช้ เพื่อให้เกิดการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ


An overview of definition and the importance of green logistics including sustainable logistics and reverse logistics management in order to create cost-effectiveness and environment-friendly and generate competitive advantage in business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH