เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209315Green and Sustainable Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาพรวม ความหมาย และความสำคัญของระบบโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานที่ยั่งยืน รวมไปถึง การนำระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับมาใช้ เพื่อให้เกิดการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ


An overview of definition and the importance of green logistics including sustainable logistics and reverse logistics management in order to create cost-effectiveness and environment-friendly and generate competitive advantage in business.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH