เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209204Transportation System and Distribution Management
ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า ลักษณะการขนส่งในแต่ละรูปแบบได้แก่ การขนส่งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ โครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจสำหรับการขนส่ง ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการขนส่ง


Managing in transportation and distribution management; characteristics of transport modes: land transportation, sea transportation and air transportation; transportation network system; multimodal transport; factors for transport mode section; decision making model for effectiveness transport and distribution of goods; comparison analysis the advantage and disadvantage of types of transport and distribution modes; scheduling and routing management in transport and distribution; workshop on Transportation Management System (TMS).
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH