เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1209101Introduction to Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น ความต้องการและการบริการลูกค้า การจัดหาและการจัดส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์คู่ค้า ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาดูงานในภาคธุรกิจ


Concept and principles in logistics and supply chain management, customer requirement, customer service management, procurement and delivery management, transportation management, inventory control, partnership relationship and related information technology systems including field trip

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH