เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1203121Principles of Marketing
หลักการตลาด
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเบื้องต้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยปรัชญาขององค์กร ความจำเป็นในการซื้อหา ความต้องการของลูกค้า อุปสงค์ของลูกค้า สิ่งแวดล้อมของตลาดในด้านการเมือง การเมือง เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพในการซื้อ กลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนและบริหารแนวคิดทางการตลาดในด้านราคา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้า สินค้าในรูปแบบแนวความคิด และบริการ การสร้างคุณค่าทางการตลาดให้กับลูกค้า ช่องทางแลกเปลี่ยนของตลาดเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการตลาด


Principles of interfacing with customers through organizational philosophies, consumers’ needs, wants and demands, political, economic and social environments; potential customer targets, marketing strategies, marketing planning, marketing executing, branding, pricing, promotion and distribution of goods, ideas and services, customer value creation, market place exchange that benefit the organization and its stakeholders.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH